Ode to Kirihito (One Shot)

Ode to Kirihito (One Shot)